روابط عمومی ها بستر ساز توسعه پایدار هستند
سه شنبه 23 آبان 1396

باقر ساروخانی

، پروفسور باقرساروخانی دبیرکمیته علمی سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، با اشاره به نزدیک بودن مراسم پایانی این سمپوزیوم گفت: روابط عمومی ها به خاطر ایجاد روحیه علمی و تزریق دانایی درجامعه عنصر اساسی توسعه پایدار محسوب می شوند.

وی افزود: توسعه پایدار در هر کشور حاصل کارو تلاش افراد جامعه محسوب می شود که مبتنی بر فعالیت های انسانی است و روابط عمومی ها به دلیل ارتباط با انسانها  و اندیشه ها و کارکردهایی که درون و برون سازمان دارند نقش تعیین کننده ای درایجاد بستر مناسب برا ی تحقق توسعه پایدار برعهده دارند.

دبیرکمیته علمی سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ادامه داد: ماهیت فعالیت های روابط عمومی به گونه است که در ایجاد بلوغ اجتماعی و آشنا ساختن مخاطبان با روحیه ی علمی و ترویج دانایی در جامعه نقش بسیار مهمی دارد که ازعوامل مهم ایجاد کننده ی توسعه  پایدار محسوب می شود. ذات روابط عمومی ارتقاء دانایی در بیرون و درون سازمان است. کارکرد درون سازمانی روابط عمومی  مبتنی بر تعهد و حفظ منافع سازمان و رویکرد برون سازمانی آن به شکل منعکس کننده انتظارات و دیدگاه هاو انتقادات مخاطبان به تصمیم سازان درون  سازمان  شکل می گیرد.

ساروخانی با اشاره به قرائت پیام رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی در افتتاحیه مراسم سمپوزیوم گفت: در سمپوزیوم سیزدهم ۱۲ مقاله علمی در حوزه روابط عمومی، محیط زیست وتوسعه پایدار توسط اساتید داخلی وخارجی ارائه می شود. درحاشیه سمپوزیوم نیز دوکارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی با عناوین «مهارت های کلیدی روابط عمومی برای تسهیل توسعه پایدار» و رویکرد های روابط عمومی برای استقرار گفتمان خاص (مورد توسعه پایدار) توسط اساتیدی از ایران، ترکیه و بلغارستان تدریس می شوند.


باقر ساروخانی,روابط عمومی,سمپوزیوم روابط عمومی