تعامل غرب و شرق در همایش سالیانه دانشجویی در گرجستان بررسی شد
چهارشنبه 20 دی 1396

براساس گزارش روز چهارشنبه رایزنی فرهنگی کشورمان در گرجستان ،خانم تیناتین کاراسانیدزه رییس دانشکده آسیا و آفریقای دانشگاه آزاد تفلیس دراین همایش گفت: درسالیان گذشته نزدیکی شرق و غرب از طرف بسیاری از کارشناسان غیر ممکن بنظر می رسید، اما امروز براحتی میتوان نفوذ این دو فرهنگ را در کشورهای مختلف مشاهده کرد.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد، برگزاری این کنفرانس ها موجب زمینه سازی برای همکاری بیشتر در پروژه های علمی و تحقیقاتی می شود.
مجتبی کامران فرد رایزن فرهنگی کشورمان ، نیز در این همایش، اظهار داشت: امروز دستیابی به علوم و تکنولوژی نقش مهمی در زندگی و رفاه اجتماعی انسان ها و تعامل بین کشورهای مختلف دارد و چالش بیشتر جوامع در سال های اخیر برقراری ارتباط منطقی بین زندگی صنعتی غرب و زندگی سنتی شرق است.
وی در ادامه گفت: نسل حاضر برای دستیابی به زندگی سعادتمند سعی در استفاده بهینه از امکانات اجتماعی دارد اما اگر در این فرایند نتوان بین مدرنیته و سنت گرایی رابطه معنا داری برقرار کرد، سعادت واقعی حاصل نخواهد شد.
رایزن فرهنگی کشورمان در تعیین استراتژی مطلوب کشورها در این خصوص گفت: آینده روشن و استفاده از دستاوردهای علمی و صنعتی بدون توجه به سنت ها و هنجارهای اجتماعی ارزشی نخواهد داشت و نمی توانیم گذشته خود را فدای تکنولوژی و مدرنیزم کرد.
وی در پایان گفت: دنیای امروز و پیشرفت های علمی و صنعتی بسیار ارزشمند است، از این رو جوامعی راه سعادت و رفاه واقعی را در پیش روخواهند داشت که بتوانند با نگاه به گذشته آینده پیش روی خود را ترسیم و با تکیه بر ارزش های انسانی نقشه راه تهیه کنند.
بیش از 35 دانشجو در این همایش مقاله های خود را ارائه کردند.
آساق ** 337** 1579* انتشار:مرضیه فاتحی

,ایرنا