465کیلوگرم تریاک در محور راین - کرمان کشف شد
چهارشنبه 20 دی 1396

این منبع آگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان مواد مخدر روز گذشته از یک دستگاه تریلر FHقاچاقچیان مواد مخدر بدست آمد .
وی با اشاره به اینکه این میزان مواد مخدر بطرز ماهرانه ای در این خودرو جاسازی شده بود اظهار داشت : این خودرو توقیف و 2نفر از اعضای این باند مواد مخدر نیز دستگیر شدند.
استان کرمان به لحاظ هم مرزی با استان سیستان بلوچستان محل ترانزیت مواد مخدر به دیگر نقاط کشور بخصوص استانهای جنوبی می باشد.
تهیه و انتشار : بهنام احمدی ** 5054

,ایرنا