الزام آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی معلمان
چهارشنبه 20 دی 1396

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، بر اساس هماهنگی های انجام شده با دستگاه‌های ذی ربط احتساب سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون تشکیل این سازمان در خصوص کارکنان مشمول این بخشنامه که در امسال بازنشسته شده و یا تا پایان سال می‌شوند، مشروط به امکان تامین اعتبار و پرداخت کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنها بابت سنوات ارفاقی از سوی دفتر برنامه، بودجه و تامین منابع به صندوق‌های ذی ربط بلامانع خواهد بود.
بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی نیز در بخشنامه‌ای در تاریخ 16 مهر 96 به تمام شعب استانی ابلاغ کرده است که اجرای دادنامه مذکور به شرط پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی توسط دستگاه ذی ربط قابل اجرا است.
همچنین احتساب سنوات ارفاقی سایر کارکنان مشروط به پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی است.
مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال 69، پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌شود و به موجب ماده 52 آیین نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی مقرر شده است که در اجرای تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی هر پنج سال خدمت از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی، وظیفه و وراث 6 سال محسوب می‌شود و بر اساس رای صادر شده در هجدهمین جلسه سازمان آموزش و پرورش استثنایی در تاریخ 17 اسفند 79 این امر به تمام مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان تسری داده شده است.
با توجه به مراتب فوق الذکر در دادنامه‌های مختلف و با توجه به مقررات فوق الذکر حکم و الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی صادر شده صحیح است.
بر اساس آخرین آمار، تعداد کارکنان آموزش و پرورش استثنایی 23 هزار و 574 نفر است و اکنون یک هزار و 569 مدرسه استثنایی، 28 مدرسه استثنایی شبانه روزی، 183 مدرسه استثنایی خیرساز و 24 مدرسه استثنایی غیردولتی در کشور فعالیت می کند.
آمارها همچنین نشان می دهد که از 10 سال گذشته جمعیت آموزشی مدارس استثنایی از 85 هزار به 137 هزار نفر رسیده است.
فراهنگ**1883**1055
دریافت: مریم جلوداران**انتشار: زینب کارگر

,ایرنا