رونمایی از اگزواسکلتونی که با سرعت ۳۲کیلومتر بر ساعت می دود
چهارشنبه 20 دی 1396

ویدئو روز

، در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی از یک اگزواسکلتون مسابقه ۴ متری رونمایی شد. این ربات که Prosthesis نام گرفته می تواند با سرعت ۳۲ کیلومتر برساعت بدود. جالب آنکه حرکت این ربات بی سروصدا است.

ربات ۳۶۰۰ کیلوگرمی به وسیله خلبانی کنترل می شود که در مرکز این اگزواسکلتون می ایستد. خلبان با استفاده از حرکات بازو آن را به حرکت درمی آورد.


ربات اگزواسکلتون,نمایشگاه,نوآوری