کارگاه خدمات ژنتیکی و زیستی برگزار می‌شود
چهارشنبه 20 دی 1396

چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در کارگاه دو روزه خدمات ژنتیکی و زیستی در منطقه خاورمیانه و شرق و جنوب شرقی آفریقا، مباحثی چون «معرفی ظرفیت و بازار خدمات ژنتیکی و زیستی در مناطق مورد نظر» و «روش های صادرات خدمات ژنتیکی و زیستی در مناطق مورد نظر» ارائه خواهد شد.

با توجه به اینکه پتانسیل بازار خدمات حوزه ژنتیکی و زیستی، در منطقه خاورمیانه، شرق و جنوب شرقی آفریقا بسیار بالا است و در برخی از کشورهای این مناطق همچنان این بازار با ورود تعداد بسیار کمی از رقبا همراه بوده است، به همین دلیل در این کارگاه سعی می شود پتانسیل فعلی بازار معرفی شود و همچنین روش های ورود به بازار و صادرات خدمات و امکانات حمایتی در این زمینه مورد بحث قرار گیرد.


ژنتیک,معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری,کارگاه آموزشی