آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
نظر شما درباره آینده یارانه ها چیست ؟
یارانه ثروتمدان حذف و یارانه قشر متوسط اضافه گردد
27.12%
15 هزار تومان از یارانه ها کسر و درمان رایگان شود
42.48%
فقط به اقشار زیر خط فقر یارانه داده شود
12.75%
روش فعلی ادامه یابد
17.65%