آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
محسنی اژه ای: فردی که صاحب قدرت و موقعیت است، به ما می گوید قاضی را باید من تعیین کنم .... شما چه صاحب سمتی هستید؟ مخاطب محسنی اژه ای کیست ؟
هاشمی
56.52%
احمدی نژاد
43.48%